mexico - tulum_strand_16_slider

Alm. rejsebetingelser

Almindelige rejsebetingelser for pakkerejser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Stjernegaard Rejser A/S (i det følgende Stjernegaard) og den rejsende, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).


1 Aftaleindgåelse

1.1 Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og Stjernegaard er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Stjernegaard fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er Stjernegaard ikke længere bundet af tilbuddet.

Ved fysisk henvendelse på Stjernegaards salgssted accepterer den rejsende Stjernegaards tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser.

Den rejsende accepterer Stjernegaards tilbud telefonisk. Stjernegaard oplyser - inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk.

Stjernegaard kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Indbetaling af depositum, indenfor den i tilbuddet angivne frist, betragtes også som skriftlig accept. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet, inden den angivne frist eller ikke indbetaler depositum rettidigt, er Stjernegaard ikke længere bundet af tilbuddet. 

Aftalegrundlaget for den bestilte rejse består af dagsprogrammet i Stjernegaards udbudsmateriale, rejseplan, faktura, dokument med praktiske oplysninger, almindelige rejsebetingelser samt standardoplysningsskema.

1.2 Kontrol af rejsedokumenter

Stjernegaard fremsender efter aftalens indgåelse relevante rejsedokumenter (rejseplan og faktura) til den rejsende uden unødig forsinkelse. Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og Stjernegaard, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse. 

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Stjernegaard kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne senest 7 dage efter aftalens indgåelse, skal den rejsende straks kontakte Stjernegaard.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” og straks reagere over for Stjernegaard, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.


2 Pris og betaling

2.1 Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos Stjernegaard.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2 Betaling

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Stjernegaard ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Stjernegaard ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 9, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Depositum udgør 20% af rejsens pris, dog mindst kr. 1.500 pr. person. På enkelte rejser er der forhøjet depositum, dette vil fremgå af faktura. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum senest en uge efter modtagelse af faktura. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling.

Slutbetaling skal sammen med beløb for evt. rejseforsikring være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, hvis ikke andet er anført på faktura.


3 Tilslutningsrejser

Stjernegaard er alene ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af den rejsende gennem Stjernegaard. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af den rejsende fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.


4 Afbestillings- og rejseforsikring

Stjernegaard anbefaler på det kraftigste, at den rejsende tegner en rejseforsikring, inden rejsen påbegyndes.

Stjernegaard giver inden aftaleindgåelsen den rejsende oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

https://www.gouda.dk/ipid/goudadk/DKPANNU

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via Stjernegaard, skal den rejsende meddele Stjernegaard dette, inden aftalen er endeligt indgået, og Stjernegaard orienterer i den forbindelse og i god tid inden aftaleindgåelse den rejsende om følgende oplysninger:

Stjernegaard er forsikringsformidler for ovennævnte forsikringsprodukter og vores kontaktdata er følgende:

Stjernegaard Rejser A/S
Lyngby Hovedgade 60, 1. sal
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 4526 2600

Den rejsende kan klage over Stjernegaard som forsikringsformidler ved at sende en klage til skadeforsikringsselskabet, som sælger forsikringsprodukterne.

Stjernegaard er optaget i Finanstilsynets register over virksomheder, der opfylder betingelserne for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling. Der er tale om et offentligt register, og den rejsende kan rette henvendelse til Finanstilsynet for at kontrollere, om Stjernegaard er opført i det pågældende register.

Stjernegaard modtager provision fra forsikringsselskabet i forbindelse med formidlingen af afbestillings- og rejseforsikringerne.

Stjernegaard formidler forsikring for følgende skadesforsikringsselskab:

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Tlf. 88 20 88 20

Skadeforsikringsselskabet er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.


5 Den rejsendes generelle pligter:

5.1 Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Stjernegaard oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum samt de øvrige nødvendige dokumenter. Stjernegaard oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte Stjernegaard for yderligere information om disse regler.

Nødvendige dokumenter (pas, vaccinationskort, visum mv.) skal medbringes på rejsen. Det er desuden MEGET VIGTIGT, at den rejsendes pas er helt intakt, dvs. ingen folder, pletter o.l. I så fald risikerer man afvisning ved check-ind, og flyrejsen er som udgangspunkt mistet.

Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for, at pas lever op til gældende regler.

Stjernegaards oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre Stjernegaard opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

5.2 Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af Stjernegaards udbudsmateriale hvilken fysisk formåen der kræves for at kunne gennemføre rejsen. Bevægelseshæmmede personer kan ud fra disse oplysninger vurdere, om de kan gennemføre rejsen. På den rejsendes anmodning kan Stjernegaard give præcise oplysninger om rejsens egnethed under hensyn til den rejsendes behov. Det er en forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver Stjernegaard alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

5.3 Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Det afgørende er, at første fornavn, samt efternavn er korrekt. Der er plads til et begrænset antal tegn på en flybillet, hvorfor der ofte ikke vil være plads til mellemnavne, og disse kan derfor være forkortet, eller helt undladt. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til Stjernegaard, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde Stjernegaard ansvarlig.

5.4 Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte Stjernegaard. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller Stjernegaard vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten Stjernegaard, repræsentanter for denne eller Stjernegaards underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for Stjernegaards kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor Stjernegaard.

5.5 Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af Stjernegaard eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Stjernegaard er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor Stjernegaard og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

5.6 Den rejsendes manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf og reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod Stjernegaard, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

6 Ændringer af den indgåede aftaler

6.1 Overdragelse af pakkerejsen

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod ekspeditionsgebyr på DKK 750 samt eventuelle omkostninger, Stjernegaard måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal ske til Stjernegaard på et varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Stjernegaard, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Stjernegaard, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Den rejsende og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

6.2 Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Stjernegaard hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Stjernegaard at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører plus et ændringsgebyr på kr. 750 pr. person. Stjernegaard er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 7, og en ny bestilling.

7. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

7.1 Uvæsentlige ændringer

Stjernegaard er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Stjernegaard inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer på et varigt medium.

7.2 Andre ændringer

Hvis Stjernegaard inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som Stjernegaard har accepteret at levere,

har den rejsende følgende rettigheder:

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • eller hvis Stjernegaard tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Stjernegaard er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer på et varigt medium.

Stjernegaard fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af afsnit 7.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

8 Aftalens ophør

8.1 Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

8.2 Afbestilling af pakkerejsen

8.2.1 Normale afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre Stjernegaard inden aftalens indgåelse skriftlige har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser.

Ved afbestilling senest 61 dage før afrejsedagen tilbagebetaler Stjernegaard det indbetalte beløb til den rejsende med fradrag af et gebyr, der svarer til det betalte depositum.

Sker afbestilling senere end 61 dage før afrejsen, har Stjernegaard ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

8.2.2 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Stjernegaard.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis den rejsende ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 8.2. 

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

8.2.3 Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 8.2.1 og 8.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

8.3 Stjernegaards opsigelse

8.3.1 Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil antallet fremgå af Stjernegaards udbudsmateriale. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås senest 61 dage før afrejse, kan Stjernegaard ansvarsfrit aflyse rejsen, og den rejsende får alle indbetalte beløb refunderet. Stjernegaard underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist.

Den rejsende ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Stjernegaard.

Vælger den rejsende at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal den rejsende betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Stjernegaard tilbagebetale den rejsende prisforskellen. 

8.3.2 Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Stjernegaard kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Stjernegaard er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og Stjernegaard underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

9 Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til Stjernegaard, Stjernegaards repræsentant på rejsemålet eller den underleverandør, som manglen angår. Hvis Stjernegaards repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende straks reklamere direkte over for Stjernegaard.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Stjernegaards repræsentanter og/eller underleverandører på stedet f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

10 Begrænsninger i Stjernegaards erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal konventionerne, EU-Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Stjernegaard begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal-konventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Stjernegaards erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU-Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vist angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Stjernegaard sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

11 Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Stjernegaard - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Stjernegaard. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod Stjernegaard gældende.

Den rejsende kan klage til Stjernegaard Rejser, Lyngby Hovedgade 60, 1. sal, 2800 Lyngby, rejser@stjernegaard.dk

12 Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Stjernegaard oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Stjernegaard ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

13 Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til Stjernegaard eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk  

En klage kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Stjernegaards e-mail adresse er til brug herfor info@stjernegaard.dk. 

Stjernegaard er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

14 Garanti i Rejsegarantifonden

Stjernegaard Rejser har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Ovenstående er almindelige betingelser i henhold til pakkerejseloven, nedenstående er standardoplysningsskema om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302.

like.svg

91% af vores gæster giver topkarakteren 8, 9 eller 10

happy.svg

90% af vores gæster vil klart anbefale Stjernegaard

trust

"Fremragende" 4,8 af 5 (1.478 anmeldelser)