Almindelige rejsebetingelser for pakkerejser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Stjernegaard Rejser A/S (i det følgende Stjernegaard) og kunden, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

1. Aftaleindgåelse

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Stjernegaard er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden.

Stjernegaard fremsender et skriftligt tilbud til kunden samt disse almindelige betingelser. Kunden accepterer tilbuddet, inden den i tilbuddet angivne frist. Indbetaling af depositum betragtes også som skriftlig accept. Såfremt kunden ikke accepterer tilbuddet, inden den angivne frist eller ikke indbetaler depositum rettidigt, er Stjernegaard ikke længere bundet af tilbuddet.  

2. Kontrol af rejsedokumenter

Stjernegaard fremsender efter aftalens indgåelse relevante rejsedokumenter til kunden. Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Stjernegaard, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 7 dage efter aftalens indgåelse, skal kunden straks kontakte rejsebureauet.

3. Pris og betaling

Rejsens pris omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter og afgifter. På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Ved bestilling af rejser uden fly, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 750 pr. person

Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Stjernegaard ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Stjernegaard ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnit 15, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

4. Depositum og restbetaling

Depositum udgør 20% af rejsens pris, dog mindst kr. 1.500 pr. person. I tilfælde, hvor flyselskabet kræver tidlig udstedelse af flybilletten, kan depositum være højere. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum senest en uge efter modtagelse af faktura. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling.

Slutbetaling skal sammen med beløb for evt. rejseforsikring være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, hvis ikke andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at kunden har dem i hænde senest syv dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.

5. Tilslutningsrejser

Stjernegaard er alene ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af kunden gennem Stjernegaard. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

6. Afbestillings- og rejseforsikring

Stjernegaard anbefaler på det kraftigste, at kunden tegner en rejseforsikring, inden rejsen påbegyndes. Ønsker kunden at tegne en afbestillingsforsikring via Stjernegaard, skal kunden meddele Stjernegaard dette og indbetale beløbet sammen med depositum for rejsen.

7. Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Stjernegaard oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte Stjernegaard for yderligere information om disse regler.

Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre Stjernegaard opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning.

8. Deltagerantal/aflysning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil antallet fremgå af Stjernegaards udbudsmateriale. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås senest 61 dage før afrejse, kan Stjernegaard ansvarsfrit aflyse rejsen, og kunden får alle indbetalte beløb refunderet.

9. Navne på rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til Stjernegaard, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde Stjernegaard ansvarlig.

10. Rettidigt fremmøde

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge, da luftfartsselskabet ellers vil annullere de resterende flystrækninger. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse. Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen.

Kunden skal ankomme i lufthavnene i god tid og straks holde sig orienteret om opdaterede afgangstider, terminaler og gates. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

11. Kundens manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf og reglerne om rettidig fremmøde, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Stjernegaard, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

12. Overdragelse af pakkerejsen

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på DKK 750 medmindre Stjernegaards underleverandører helt eller delvis begrænser en overdragelse. I disse tilfælde vil Stjernegaard undersøge mulighederne og omkostningerne ved en evt. overdragelse. Meddelelse om overdragelse skal ske til rejsebureauet senest 70 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

13. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Stjernegaard hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Stjernegaard at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører plus et ændringsgebyr på kr. 750 pr. person. Stjernegaard er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 15, og en ny bestilling.

14. Stjernegaards ændringer af pakkerejsen

Hvis Stjernegaard må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder. Hvis Stjernegaards ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses, uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder:

 • kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
 • kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt Stjernegaard uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette

Kunden skal underrette Stjernegaard om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Stjernegaard tilbagebetale kunden prisforskellen.  

15. Fortrydelsesret og afbestilling

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12. Kunden kan afbestille pakkerejsen efter følgende standardregler, medmindre Stjernegaard senest ved aftalens indgåelse skriftligt har oplyst andre konkrete vilkår: Ved afbestilling senest 61 dage før afrejsedagen tilbagebetaler Stjernegaard kunden det indbetalte beløb med fradrag af et gebyr svarende til det betalte depositum.  Sker afbestilling senere end 61 dage før afrejsen, har Stjernegaard ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

16. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Begivenheden skal være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk. For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

17. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Stjernegaard, eventuelt til Stjernegaards repræsentant på rejsemålet eller den underleverandør, som manglen angår. Hvis Stjernegaards repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden straks reklamere direkte over for Stjernegaard.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Stjernegaards medarbejdere og/eller underleverandører på stedet i skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod Stjernegaard, da Stjernegaard ikke har haft mulighed for at udbedre manglen.

18. Begrænsninger i Stjernegaards erstatningsansvar

Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Stjernegaard begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Stjernegaards erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de tranportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

19. Reklamationer efter rejsens afslutning

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Stjernegaard - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Stjernegaard. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Stjernegaard gældende.

20. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til Stjernegaard eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet - se hjemmesiden www.pakkerejseankenaevnet.dk. En klage kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Stjernegaards e-mail adresse er til brug herfor info@stjernegaard.dk.  Stjernegaard er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, hvis parterne ønsker sagen prøvet, henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse og vil være underlagt dansk ret.

Standardoplysningsskema:

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Stjernegaard er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Stjernegaard har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent.

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med Stjernegaard eller rejsebureauet.
 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8% af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis Stjernegaard forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og Stjernegaard undlader at afhjælpe problemet.
 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Stjernegaard skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.

Hvis Stjernegaard eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis Stjernegaard eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Stjernegaard har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejsegarantifonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed. Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf. 45 87 83 33, hvis de nægtes ydelser som følge af Stjernegaard A/S᾽ konkurs eller insolvens.

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk.